Công ty TNHH Điện tử - tin học Hoàng Phát

HOANG PHAT INFORMATICS - ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Cơ cấu tổ chức


TT Bộ phận Thông tin
1. Phòng kế toán hành chính • Có 4 nhân viên
2. Phòng cơ khí điện tử • Có 8 nhân viên
• Thực hiện các công việc trong lĩnh vực điện tử (chế tạo thiết bị điện tử trong công nghiệp và ứng dụng trong một số ngành : quân đội, an ninh).
3. Trung tâm Dự án và giải pháp Phần mềm • Có 14 nhân viên
• Nhiệm vụ: tư vấn, xây dựng giải pháp dự án tin học
• Tích hợp hệ thống
• Phát triển sản phẩm phần mềm
• Phối hợp triển khai và hỗ trợ sau dự án các hệ thống tin học với bộ phận dịch vụ kỹ thuật.
4. Phòng Dịch vụ - Kinh doanh • Có 2 nhân viên
• Thiết kế mạng máy tính
• Quản trị và hỗ trợ hệ thống hệ thống tin học sau dự án
• Kinh doanh tin học, điện tử
• Thực hiện các dịch vụ tin học

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cộng tác viên đông đảo (là các giảng viên đại học, các cán bộ nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu), tuỳ theo nhu cầu công việc, chúng tôi sẽ huy động đội ngũ cộng tác viên của mình để thực hiện công việc.