Công ty TNHH Điện tử - tin học Hoàng Phát

HOANG PHAT INFORMATICS - ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Năng lực tài chính

Nguồn vốn của công ty: 4.000.000.000đ (Bốn tỷ đồng chẵn) là vốn tự có do cổ đông góp.

- Doanh số năm 2012: 13 tỷ 800 triệu
- Doanh số năm 2013: 12 tỷ 700 triệu
- Doanh số năm 2014: 21 tỷ 600 triệu
- Doanh số năm 2015: 11 tỷ 400 triệu
- Doanh số năm 2016: 12 tỷ 040 triệu